Corona-informatie

Alle informatie over coronamaatregelen vindt je voorlopig op deze extra pagina.

Update 16 juni

De coronamaatregelen zijn de afgelopen weken stap voor stap versoepeld; de bezoekregeling in het hospice is ook iets verruimd. De huidige bezoekregeling is:
• maximaal twee keer per dag twee personen per gast
• bezoekers verblijven op de kamer van de gast, niet in de huiskamer
• bij binnenkomst zien de vrijwilligers erop toe dat bezoekers hun handen desinfecteren
De kamer op de bovenverdieping wordt nog niet weer in gebruik genomen.

Als een gast stervende is kan een uitzondering gemaakt worden voor directe familieleden. Extra bezoek kan naar de gastenkamer via de terrassen, buitenom dus.

De basisregels blijven voor iedereen gelden:
• was vaak je handen
• hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• schud geen handen
• houd, waar mogelijk, 1,5 meter afstand
• blijf thuis bij klachten, zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging
Als we allemaal de basisregels goed in acht nemen, hopen wij dat het lukt het virus maximaal onder controle te houden.

Update 19 mei

Het was spannend toen een van onze gasten te kampen kreeg met hoestklachten en lichte temperatuursverhoging. Er is direct actie ondernomen, maar het was even heftig voor alle betrokkenen. Deze situatie heeft geleerd dat iedereen (GGD, Icare, huisarts, vrijwilligers) zeer bereidwillig was en dat we snel konden schakelen. Gelukkig was er geen sprake van corona, maar het riep wel vragen op. Daarom de volgende informatie ter verduidelijking.

Wordt elke gast voor opname getest?
Nee, een test wordt alleen afgenomen als er klachten zijn; elke gast wordt wel uitgebreid gescreend.

Wat als een gast verdacht wordt van corona?
Dan wordt direct het coronateam van Icare ingeschakeld, zij nemen de volledige zorg over voor deze gast. Het reguliere team van Icare, de huishoudelijk medewerker en de vrijwilligers komen niet meer op deze kamer. De familie wordt ingelicht en van de situatie op de hoogte gehouden.
Er wordt een test afgenomen, binnen maximaal twee dagen komt de uitslag. Als de gast corona heeft, wordt deze overgeplaatst naar de speciale Covid-19-afdeling van verpleeghuis Anholt. De GGD start een contactonderzoek. Als de gast geen corona blijkt te hebben, dan gaan we direct weer over naar de normale situatie.

Gaat dit vaker voorkomen?
Niemand kan daarop antwoord geven. Dat potentiele gasten corona hebben is niet erg waarschijnlijk. Zij verkeren in de laatste levensfase, met alle beperkingen van dien, en hebben daardoor vaak al veel minder contacten. Hun families worden goed geïnformeerd over alle hygiënemaatregelen. Het is voor ons belangrijk de regel te handhaven dat per gast niet meer dan twee bezoekers per dag mogen komen, liefst ook dezelfde personen.

En als ik nog vragen heb of me afvraag of ik wel in deze situatie wil werken?
Neem contact op met de coördinator en bespreek je zorgen.

Denk ook nog even aan de eigen verantwoordelijkheid: goede handhygiëne, blijf bij klachten thuis, houd 1,5 m afstand (voor zover mogelijk), hoest en nies in de elleboog.

Update 12 mei

De huidige regels voor hygiëneregels en bezoekregeling blijven gehandhaafd.

Omdat meerdere vrijwilligers weer gaan meedraaien, gaan we met ingang van 1 juni terug naar vier hospicediensten per dag. Het is in het rooster niet mogelijk om per periode diensten te blokkeren; daarom staan alle diensten weer open. Inroosteren voor de dienst van 15.00 -19.00 u kan echter pas vanaf 1 juni.; tot die tijd blijven de diensten van 07.00 – 12.00 u, 12.00 – 18.00 u en 18.00 – 23.00 u.

De regels voor het inroosteren zijn nog steeds:
• op maandag kun je voor 1 tussendienst (11.00 – 15.00 u of 15.00 -19.00 u) inroosteren
• vanaf woensdag kun je eventueel een tweede tussendienst invullen
• een vroege of late dienst kun je steeds invullen (tot maximaal twee diensten per week)
• ieder wordt gevraagd minimaal 1 weekenddienst per maand in te roosteren en per jaar minimaal op 1 dienst op een feestdag

Corona-maatregelen (update 28 april)

Omdat het coronavirus ons nog lange tijd gaat bezighouden, is besloten weer gasten op te nemen. In overleg met de kaderartsen palliatieve zorg is een protocol opgesteld voor het opnamebeleid. Belangrijke punten zijn:
• Vooraf aan een opname is er uitgebreid (telefonisch) contact met de aanmelder. Ziekenhuis en/of huisarts wordt gevraagd te testen als ze een terminale patiënt doorverwijzen naar het hospice.
• Terminaal zieken met corona komen niet in aanmerking voor opname in het hospice. Zij gaan naar verpleeghuis Anholt, naar een speciale Covid-19-afdeling.
• Opname is mogelijk bij een korte levensverwachting. Bij twijfel wordt de kaderarts, in overleg met de huisarts, ingeschakeld om de medische situatie te beoordelen.
• Vooraf is er uitgebreid (telefonisch) contact met de contactpersoon van de nieuwe gast, met onder meer vragen over de huidige situatie van de gast en diens familie over corona gerelateerde klachten. De hygiënemaatregelen en de bezoekregeling van het hospice worden besproken.
• Gast en familie worden geïnformeerd dat bij geconstateerde corona de gast zo spoedig mogelijk wordt overgeplaatst wordt naar verpleeghuis Anholt, dat de gast vanaf dat moment alleen nog zorg krijgt van Icare en dat vrijwilligers vanaf dat moment niet meer op de kamer van de gast komen.
• Gast en familie worden geïnformeerd dat het hospice de richtlijnen van het RIVM volgt, maar dat vrijwilligers de keuze hebben om bij zorgmomenten een mondkapje te dragen.

Tot 1 juni blijven we werken met drie diensten per dag. Hopelijk kunnen we daarna weer terug naar het normale rooster.

De afgelopen periode hebben vrijwilligers gevraagd of het mogelijk is een mondkapje te dragen bij de verzorging van de gasten wanneer de 1,5 meter afstand niet mogelijk is. RIVM schrijft voor dat het niet noodzakelijk is om mondkapjes te dragen als er geen sprake is van corona gerelateerde klachten.
Net als Icare volgt het hospice deze richtlijnen, maar omdat het voor sommige vrijwilligers veiliger voelt wel een mondkapje te dragen zodra de 1,5-meterregel niet hanteerbaar is, zijn mondkapjes besteld. Het gebruik ervan is een individuele keuze, geen voorschrift.

Voor het gebruik van een mondkapje gelden de volgende afspraken:
• alleen gebruiken bij zorgmomenten als het niet mogelijk is 1,5 meter afstand te houden
• mondkapjes zijn schaars en duur, dus zorgvuldig zijn in gebruik (1 mondkapje per dienst)
• alleen dragen bij zorgmomenten, tussendoor bewaren in broekzak of tas
• gebruik is niet verplicht (richtlijnen RIVM), maar respecteer ieders keuze
• de regel is en blijft echter: als je verkouden bent, hoest of zere keel hebt, blijf je thuis

Handhygiëne is en blijft het aller belangrijkste! Regelmatig 20 seconden handen wassen met zeep. Handschoenen dragen volgens het protocol van dagelijkse hygiëne. Door hier allemaal zorgvuldig mee om te gaan proberen we corona buiten de deur te houden.

Update 7 april

Na een paar hectische weken wordt het nu rustiger. We wennen aan de maatregelen en het mooie voorjaarsweer helpt ons de moed erin te houden. Voor zover wij weten zijn er geen vrijwilligers die corona hebben. Vrijwilligers die verkoudheidsverschijnselen hebben blijven keurig thuis en houden zich aan de regels.
Inmiddels zijn er 22 vrijwilligers die in de coronaperiode niet inzetbaar zijn voor het hospice. De vrijwilligers die kunnen werken zijn zeer loyaal en flexibel. Vrij snel zijn openstaande diensten weer ingevuld. Heel fijn dat daarmee de zorg voor onze gasten gegarandeerd blijft.

Aanvullingen en aanpassingen op maatregelen in het hospice:
Aan het begin van je dienst afnemen met een doekje en gewoon schoonmaakmiddel:
o rapportagemap en telefoon
o zoveel mogelijk klinken, knopjes en handvatten
o tafels/vlakken en leuningen, trapleuning
• controle van de desinfectans bij de voordeur en in de keuken
• controle op de aanwezigheid van voldoende zeep en papieren handdoekjes op de kamers, toilet en keuken
• handdoekafvalemmers leegmaken en hierna handen wassen

Bijzondere situaties:
Als een gast stervende is kan een uitzondering gemaakt worden op de bezoekregeling. Uitzondering kan gemaakt worden voor directe familieleden. Zij kunnen de kamer betreden via de terrassen, buitenom. Bezoek blijft op de kamers, koffie en thee wordt voor de deur van de gastenkamer gezet.
Kamer l (Merel) en kamer 2 (Lijster) zijn buitenom bereikbaar via de berging: bij de schutting naar het terras van kamer 1 en achterlangs het hospice (via staptegels) naar het terras van kamer 2. Kamer 3 (Zwaluw) is vanaf de parkeerplaats via de schuttingdeur bereikbaar. Deze deur zit vanaf de terraskant afgesloten met een schuif. Deze kun je openzetten en zo kan men buitenom naar de kamer gaan.
De uitzondering is bedoeld wanneer een gast stervende is om de direct naasten (partner, kinderen) de mogelijkheid te geven afscheid te nemen. Om de vrijwilligers zoveel mogelijk te beschermen is voor deze oplossing gekozen.

Roosteraanpassing:
Op 6 april zijn de aangepaste roosterdiensten ingegaan. Lange diensten, met name de middagdienst, maar wij moeten roeien met de riemen die we hebben.

We vragen wat extra aandacht te besteden aan de gasten. Bijvoorbeeld een wandeling maken voor wie dat mogelijk is of even een praatje maken.

Corona-maatregelen 31 maart

Het coronavirus doet veel met ons allemaal. Alles waarvan we dachten dat het vanzelfsprekend was, lijkt nu onzeker. De hele situatie vraagt veel van ons allemaal. We proberen er samen het beste van te maken; laten we goed naar elkaar omkijken.
De maatregelen die tot nu toe zijn genomen zijn aangescherpt.

Gasten (en bezoek):
• gasten blijven zoveel mogelijk op hun kamer:
– bezoek is toegestaan door slechts 2 personen per dag per gast, zoveel mogelijk beperkt tot naaste familie
– de gast mag, als er gelegenheid is, naar buiten voor een wandeling in rolstoel met een vrijwilliger of familie
– bezoek wordt verzocht onze handhygiënische maatregelen in acht te nemen
• op elke deur hangt een instructiekaart (RIVM richtlijnen)
• overdracht vindt 1 op 1 plaats (zie hieronder)
• extra taken per dienst (zie hieronder)

Inzet vrijwilligers:
Omdat niet is te overzien in hoeverre vrijwilligers inzetbaar blijven, wordt met ingang van 6 april overgegaan naar drie diensten per dag: van 07.00-12.00 u, van 12.00-18.00 u en van 18.00-23.00 u.
De dienst van 15.00-19.00 u vervalt dus en wordt in het rooster geblokkeerd, maar blijft wel zichtbaar. Wie in de problemen komt door de nieuwe roostertijden, kan zich bij de coördinator melden.

Inzet Icare:
De Icare-medewerkers die in het hospice werken, zijn ook werkzaam in de wijk. De hygiënemaatregelen zijn echter heel streng en bovendien komen de teamleden die in het hospice werken niet bij coronapatiënten. Icare heeft aparte coronaroutes met een speciaal team. Dit team gaat naar de coronapatiënten en naar de patiënten die verdacht worden van corona.

Bijzondere situaties:
Als een gast stervende is kan een uitzondering gemaakt worden op de geldende bezoekregeling, uitsluitend voor directe familieleden. Extra bezoek wordt buitenom naar de kamer geleid, via de terrassen. Zij blijven op de kamer, koffie en thee wordt voor de deur van de gastenkamer gezet.

Er is een opnamestop voor nieuwe gasten. We kunnen geen hospicezorg bieden aan gasten die een coronabesmetting hebben. Een gast bij wie corona wordt vastgesteld, wordt zo snel mogelijk overgeplaatst.

Aandachtspunten voor vrijwilligers:
• Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts.
• Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, ben je genezen en kun je anderen niet meer besmetten.
• Was je handen regelmatig met water en zeep (geen sieraden om).
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes (eenmalig) en was vervolgens je handen.
• Schud geen handen.
• Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, ook bij de overdracht en gezamenlijke momenten aan de koffietafel.

Extra taken:
• Overdragen doen we 1 op 1, met slechts 1 collega van de beide diensten, in de familiekamer.
• Verdeel de gasten, zodat deze zoveel mogelijk 1 vrijwilliger ziet.
• Aan het eind van je dienst:
– reinig je met een doekje en een gewoon schoonmaakmiddel:
 de rapportagemap en de telefoon
 zoveel mogelijk klinken, knopjes en handvatten
 tafelvlakken en leuningen
– controleer je de desinfectans bij de voordeur en in de keuken
– controleer je de aanwezigheid van voldoende zeep en papieren handdoekjes op de kamers, toilet en in de keuken
– maak je de handdoekafvalemmers leeg en was je hierna telkens je handen

Veel zaken om over na te denken, waar vragen over kunnen zijn of waar je tegenaan kunt lopen. De coördinatoren zijn er voor jullie, bespreek je vragen en onzekerheden met hen.

 

Waardering door het bestuur
Het hospicebestuur heeft als blijk van waardering voor de inzet een prachtig bloemstuk laten bezorgen in het hospice. Ook onze gasten hebben een mooi bloemstuk gekregen.
In de mail heeft iedereen ook een brief van het bestuur ontvangen.

Trots op onze vrijwilligers
Met elkaar beleven wij heel bijzondere tijden. Alles rondom het corona-virus heeft grote impact op ons dagelijks leven. Veel vertrouwde activiteiten vallen weg, onzekerheid komt daarvoor in de plaats. Meer dan ooit voelen wij de betrokkenheid en verbondenheid en het begrip voor elkaar en het hospice.
Wij denken aan de vrijwilligers die er nu voor moeten kiezen om thuis te blijven, om zo zichzelf en/of familieleden zoveel mogelijk te beschermen. Er is alle begrip voor jullie keuze. Wij weten dat jullie gedachten vaak in het hospice zijn.

Ook hebben we begrip voor de vrijwilligers die niet in het hospice kunnen werken omdat de werkgever van ze vraagt maar op 1 werkplek aanwezig te zijn. Vrijwilligers die verkouden zijn of andere klachten hebben moeten nu extra alert zijn en niet naar het hospice gaan. Soms is het lastig om die keus te moeten maken, omdat je gevoel zegt dat je graag wilt helpen. Maar je helpt juist jezelf en ons door thuis te blijven.
Het is fijn te ervaren dat de vrijwilligers die wel kunnen werken heel flexibel zijn. Openstaande diensten worden snel weer ingevuld. Iedereen is bereid zich extra in te zetten. Menigeen denkt mee over eventuele oplossingen op de langere termijn. Het wij-gevoel is volop aanwezig. De zorg voor onze gasten gaat gewoon door.

Wij zijn trots op jullie en dankbaar dat we met jullie mogen samenwerken!

Richtlijnen

VPTZ Nederland volgt de ontwikkelingen over het Coronavirus op de voet en heeft contact met het RIVM om een en ander af te stemmen. Het advies is om als VPTZ-organisaties de richtlijnen van het RIVM te volgen. Dat geldt ook voor de extra maatregelen die op 12 maart 2020 zijn ingevoerd door de overheid.
De belangrijkste nieuwe maatregelen zijn:
• Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact, bel pas met huisarts als klachten verergeren.
• Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
• Mensen in heel Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
• Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht
om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
• Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. Reis niet naar het buitenland.
• Goede hygiëne draagt bij aan het voorkomen van besmetting:
– was je handen regelmatig en goed
– hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
– gebruik papieren zakdoekjes
– schud geen handen
De kans op besmetting met het Coronavirus is nog steeds erg klein. Maar, voel je je niet lekker, handel dan eerst zoals je altijd doet in gevallen van griep en verkoudheid. Ben je echter in contact geweest met mensen die besmet zijn, houd dan je gezondheid goed in de gaten. Twijfel je over je gezondheid, neem dan contact op met je huisarts of de GGD.

Extra interne maatregelen

  • Laat de vaatwasser altijd op de maximale temperatuur draaien, geen kort programma meer gebruiken.
  • Verdeel de taken verdelen, sta dus bijvoorbeeld niet samen in de keuken op hetzelfde moment. Bewaar afstand van elkaar.
  • Bij de voordeur staat handenalcohol, gebruik dit bij binnenkomst en weggaan. Alcoholgebruik is extra en niet ter vervanging van het handen wassen, dat blijft het belangrijkst.
  • In het hospice nemen we, naast de gebruikelijke schoonmaak- en hygiëneregels, extra maatregelen. De huishoudelijke dienst voert extra schoonmaakactiviteiten uit bij de toiletten, trapleuning en deurkrukken.